1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • ساینا ,Ex ,1395

    خراسان جنوبی

    سفید، گلگیر رنگ، ....

    کارکرد 6,000 کیلومتر

    26,000,000 تومان