1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پروتون ,ایمپیان ,2007

    یزد

    بژ، گلگیر رنگ، ماشین خونگی و تر وتمیز فنی سالم و استثنایی بدو....

    کارکرد 129,000 کیلومتر

    29,500,000 تومان