1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پروتون ,جن تو ,2013

    خراسان رضوی

    سفید، بدون رنگ، ماشین Gen2سفیدمدل٢٠٠٩ترخیص٢٠١٣ بدون رنگ ٤لاستیک ت....

    کارکرد 100,000 کیلومتر

    39,000,000 تومان