1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پراید ,صندوق دار ,1385

    لرستان

    نقرآبی، چند لکه رنگ، پراید 85 تمیز....

    کارکرد 170,000 کیلومتر

    8,500,000 تومان